වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය

Working Principle

අයදුම්පත

application

ආරක්ෂා කිරීම
G20 චීනය

application2

චීනයේ ආරක්ෂාව
වසන්ත උත්සවය Gala

application1

අඩු උන්නතාංශ ආරක්ෂක ආරක්ෂක
මහා පරිමාණ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා

application01
application03
application02

බීජිං ඩැක්සිං ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ සඳහා අඩු උන්නතාංශ ආරක්ෂක පද්ධතිය

Invisible Interception Anti-UAV Challenge Competition--Alashan

Invisible Interception Anti-UAV අභියෝගතා තරගය--Alashan

Low Altitude Security Defense Center

2021 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් උළෙල ආරක්ෂා කරන Zhangjiakou හි අඩු උන්නතාංශ ආරක්ෂක ආරක්ෂක මධ්‍යස්ථානය

Different Emergency Security

විවිධ හදිසි ආරක්ෂාව

Hongqiao International Airport

ෂැංහයි හොංකියාඕ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ සඳහා අඩු උන්නතාංශ ආරක්ෂක පද්ධතිය

Protecting China Premier Li Keqiang

චීන අගමැති ලී කෙකියැන්ග් ආරක්ෂා කිරීම